Content

Ochrana osobných údajov

A. Aké osobné údaje a prečo spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

Pokiaľ ste v tomto emaili klikli, že súhlasíte, aby sme vás oslovovali s obchodnými ponukami (Teaching Tips, pozvánky na akcie), budeme tak robiť emailom na základe kontaktných údajov (emailovej adresy), ktorú Ste nám poskytli s tým, že pôjde o nasledovné aktivity:

 • obchodné ponuky, pozvánky na akcie (konferencie, semináre, webináre), metodickú podporu pre učiteľov (Teaching Tips) - v týchto prípadoch budeme využívať váš e-mail, prípadne meno alebo priezvisko v oslovení a za týmto účelom budeme Vami poskytnuté osobné údaje uchovávať v rozsahu meno, priezvisko, email, popr. telefón
 • sampling (rozosielanie učebníc, prípadne častí učebníc, ktoré si môžete prezrieť); tieto „samples“ si môžete ponechať - v týchto prípadoch používame adresu školy s tým, že „sample“ môžeme zaslať osobne pre vás a pre tento účel, budeme Vami poskytnuté údaje uchovávať v rozsahu meno, priezvisko, adresa školy.

Vaše osobné údaje pre hore uvedené účely budeme spracovávať aj automatizovane a na základe toho vás oslovovať s konkrétnymi obchodnými ponukami vyššie uvedenou formou. Pokiaľ nedáte súhlas so zasielaním obchodných oznamov, nebudeme vaše osobné údaje spracovávať (zničíme ich, alebo anonymizujeme). Všetky súhlasy, ktoré získavame, sú úplne dobrovoľné a nie Ste povinní ich poskytnúť. Svoje súhlasy môžete odvolať alebo na našom webe https://www.venturesbooks.sk v sekcii Osobné údaje, zaslaním emailu na našu adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla našej spoločnosti SLOVAK VENTURES s.r.o., Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra, rovnako aj osobne na tej istej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred týmto odvolaním.

Ak navštívite náš web

Ak navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prehliadania si našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamžiku, keď jej zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení počas nastavenej doby a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumentu ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale aj čítame cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej budeme v tomto dokumente pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danej chvíli viac možností;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nekoná namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Také cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Ak vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

B. Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?

Všetky uvedené osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme vyššie vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za jeho riadne prevedenie. Pre spracovanie osobných údajov rovnako využívame služby ďalších spracovávateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba na základe našich pokynov a pre účely, ktoré sú popísané v časti „Aké osobné údaje a prečo spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?“ Takými spracovateľmi sú hlavne:

 • poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory;
 • poskytovatelia SMS komunikačných a chatovacích nástrojov, v prípade, keď spracovávajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami.

V rámci postúpenia údajov príjemcom, uvedeným vyššie, môžeme vaše údaje odovzdať aj do tretích krajín mimo Európsky hospodársky priestor, vr. krajín, ktoré nezaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov. Všetky takéto poskytnutia budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný príjemca zaviaže dodržovať niektoré zo štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou a dostupných na adresách http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32001D0497 a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915.

C. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo Vy.

D. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako, ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte rovnako aj Vy pri spracovaní Vašich osobných údajov isté práva. Medzi tieto práva patrí:

Právo na prístup
Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, ako dlho, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich poskytujeme, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Pokiaľ si však nie Ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú sú, či nie sú, z našej strany spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva pre prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie s poplatkom.
Právo na opravu
Mýliť sa je ľudské. Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.
Právo na výmaz
V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracovávali,
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom ide o údaje, ku spracovaniu ktorých je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať,
 • využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť námietku proti spracovaniu) osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo sa
 • domnievate, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania
V niektorých prípadoch môžete okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spôsobov spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale počas obmedzenej doby. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne,
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale Vy budete pred výmazom takých údajov uprednostňovať len ich obmedzenie (napr. pokiaľ očakávate, že by Ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli),
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre hore uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole „Právo vzniesť námietku proti spracovaniu“. Počas doby, keď posudzujeme , či je Vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť
Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré Ste nám poskytli, a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri časť „Aké osobné údaje a prečo spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje“). Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, aby sme mohli na Vašu žiadosť údaje jednoducho previesť. Môže ísť iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.
Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho odkladu; vo zvyšných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné, oprávnené  dôvody pre to, aby sme v takomto spracovávaní pokračovali.
Právo podať sťažnosť
Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Toto právo môžete uplatniť hlavne v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene, alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosti voči nášmu spôsobu spracovania osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

E. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Najrýchlejší spôsob, ako možno uplatniť a požiadať o výkon práva u Slovak Ventures s.r.o. je vyplnenie webového formulára pod odkazom http://zadost.euromedia.cz/

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o otázku uplatnenia práva, podania sťažnosti, či čokoľvek iné, sa môžete obracať emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu SLOVAK VENTURES s.r.o., Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra, rovnako aj osobne na tej istej adrese. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, hlavne z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto dobu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás budeme samozrejme informovať.

 

Additional information