Content

Obchodné podmienky

E-shop Bookmall.sk prevádzkuje spoločnosť Slovak Ventures s.r.o. a preto sa riadi jej Obchodnými podmienkami.

Ich kompletné znenie nájdete aj nižšie.

1.    Základné ustanovenie

1.1.    Definícia zmluvných strán

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, keď na jednej strane je spoločnosť SLOVAK VENTURES s.r.o., IČO 31 441 432, IČ DPH SK2020406146, sídlom Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre oddiel: Sro, vložka č.1375/N ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom.
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito OP nedotknuté.


Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravených týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Podnikateľom sa rozumie:
•    osoba zapísaná v obchodnom registri,
•    osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
•    osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov.

1.2.    Ďalšie ustanovenia

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Sb., obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj s predpismi súvisiacimi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.
Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP.

1.3.    Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzavretiu kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť len na základe vzájomnej dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa platného práva Slovenskej republiky . Týmto nie sú dotknuté prípady, keď kupujúcim bude spotrebiteľ a bude mať obvyklé bydlisko v inom štáte ako Slovenskej republike a voľba práva či prorogácie súdu nebudú prípustné.   

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

2.  Bezpečnosť a ochrana súkromých a osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201408349

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Prevádzkovateľ internetového obchodu Bookmall.sk  týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Prevádzkovateľ prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingovým akciám predávajúceho a nebudú ináč zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámením mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne na práve na zachovania ľudskej dôstojnosti , a rovnako dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov , v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitiu pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných informácií, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Slovak Ventures s. r.o., IČO 31 441 432, Štefánikova trieda 8/15, 949 04 Nitra, alebo prostredníctvom e-mailu, či kontaktného formulára na stránkach http://www.venturesbooks.sk.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu bookmall.sk súčasne zaväzuje, že na želanie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv .

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

2.1. PODROBNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ elektronického obchodu https://www.bookmall.sk/  (ďalej len bookmall.sk)  , Slovak Ventures s.r.o., prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane s výnimkou dopravcov a sprostredkovateľov predávajúceho.

10.1 Bookmall.sk spracováva osobné údaje kupujúceho, ktoré mu boli poskytnuté  v rámci poskytovania ich služieb.

10.2 Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok https://www.bookmall.sk/.  Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa,   fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, funkcia v škole , adresa  a názov  a typ školy (prípadne IČO, DIČ).

10.3 Zákazník registráciou alebo nákupom na Stránkach súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Bookmall.sk.

10.4 Bookmall.sk  zhromažďuje Osobné údaje za účelom: (a) plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, (b) ochrany práv a právom chránených záujmov Bookmall.sk a subjektu údajov, (c) ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov, (d) interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby Bookmall.sk.

10.5 Osobné údaje sú sprístupnené  prevádzkovateľovi Bookmall.sk spoločnosti Slovak Ventures s.r.o. , IČO 31 441 432, IČ DPH SK2020406146, sídlom Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre oddiel: Sro, vložka č.1375/N   za účelom spracovania osobných údajov na účely uvedené vyššie a sprostredkovateľovi Bohemian Ventures , spol. s r.o., IČ 00676241, DIČ CZ00676241, so sídlom Nádražní 896/30, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddieli C, vložka 225 na základe Zmluvy o sprostredkovaní.

10.6 Bookmall.sk sprístupní osobné údaje aj  prepravcom, za účelom použitia takýchto osobných údajov na doručovanie zásielok od bookmall.sk, teda k plneniu zmluvy.

10.7 Poskytovanie Osobných údajov kupujúceho je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby elektronického obchodu Bookmall.sk využiť.

10.8 Kupujúci môže svoje Osobné údaje kedykoľvek opraviť sám po prihlásení na svoju registráciu. Bookmall.sk registráciu kupujúceho v Bookmall.sk na jeho žiadosť zruší alebo blokuje. Spolu so zrušením registrácie dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov kupujúceho v Bookmall.sk.

10.9 Za účelom informovania kupujúceho o prebiehajúcich kampaniach Bookmall.sk je zasielaný kupujúcim informácie vo mailovej forme Newsletter. Zasielanie týchto informácií môže kupujúci obmedziť alebo zrušiť v každom maily Newsletter.

10.10 Ak sa kupujúci domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.

10.11Kupujúci berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o návšteve kupujúceho.

10.12 Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

10.13 Informačný systém Bookmall.sk  je hosťovaný spoločnosťou Easysoftware s.r.o., IČO: 26426269, zapísaná do Obchodného registra MS Praha, odd. C, vl. 81352.

3.    Prevádzková doba

Otváracia doba kancelárie i skladu je 8:00 – 16:30, pokiaľ nie je na webových stránkach v záložke „O nás“ uvedené inak. 
Objednávky cez internetový obchod predávajúceho je možno podať 24 hodín denne, 7 dní v týždni Tovar, ktorý je skladom štandardne odosielame do 24 hodín od prijatia objednávky (v sezóne august až november do 48 hodín)

4.   Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, vrátane DPH a prípadných všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, čo sa netýka prípadných poplatkov za dopravu či dobierku!!! Z konečných cien majú ešte niektorí zákazníci nárok na dodatočnú zľavu, ktorá je upravená písomnou zmluvou medzi oboma subjektmi.
 
Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo počas doby akcie.
Kupóny na zľavu je možné uplatniť iba podľa podmienok uvedených na kupóne.

Zľavy sa v žiadnom prípade nesčítavajú a percentuálna zľava je vždy uvedená ako zľava z bežnej ceny.

5.    Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť oboznámiť sa s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami pre vytvorením objednávky. Táto cena bude uvedená v objednávke aj v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. 

 
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
•    prostredníctvom elektronického obchodu na www.bookmall.sk (ďalej len „e-shop“)
•    elektronickou poštou na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
•    osobne v prevádzke predávajúceho
•    faxom
•    telefonicky
Predávajúci odporúča kupujúcemu robiť objednávky cez elektronický obchod.

6.    Odstúpenie od zmluvy

6.1.    Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. Kazety (audio i video), CD, DVD, CD-Rom je možné vrátiť len v neporušenom pôvodnom obale.
V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 15 dní. 

Nedodané položky objednávky budú evidované a priebežne objednávané u dodávateľa po dobu 3 mesiacov. Po uplynutí tejto doby dôjde k automatickému zrušeniu objednávky.

6.2.    Podmienky odstúpenia od zmluvy

Okrem prípadov, keď je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:

a.    na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b.     na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
c.    na dodávku novín, periodík a časopisov,

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. , darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť , budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie sa kupujúceho.

6.3.    Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade , že kupujúci je podnikateľ, uplatní sa ustanovenie § 9 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. Sb., obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Predávajúci uvádza, že kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy závislosti na stave vráteného tovaru, uplynulej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné dodatočne vzniknuté náklady.

7.    Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a.    platba v hotovosti pri osobnom odbere
b.    platba dopredu bankovým prevodom – V prípade, že tovar nemáme na sklade, Vám bude po pripísaní platby na náš účet ,vystavený a zaslaný daňový doklad- Zálohová faktúra
c.    platba cez internetové rozhranie banky
d.    platba kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu,
e.    na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca – kupujúci hradí navyše tzv. dobierku
f.    platba na faktúru so splatnosťou (iba pri splnení podmienok pre platbu na faktúru)

g. platba na dobierku pri prevzatí tovaru na pobočke Úloženka BA SK

Tovar zostává do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

8.    Dodacie podmienky

8.1.    Osobný odber:

V sídle spoločnosti na adrese Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

8.2.    Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou PPL, DPD, alebo Slovenskou poštou s.p.. Prepravca bežne dodáva zásielky kdekoľvek do SR do 24  hodín. Cena prepravy sa riadi podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci je o cene za prepravu dopredu informovaný.

8.3.    Prevzatie tovaru

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne po dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie obalu...) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je zhodná s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávajúcom protokole prepravcu.

Poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať , dáva však predávajúcemu možnosť preukázať , že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

9. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR.  Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad.

10. Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2014 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

V Nitre dňa 1.1.2014

Additional information

×

Náš web zlepšujme pomocou cookies. Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základne funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Viac informácií